Média – Dějiny – Společnost

O konferenci

Množství a frekvence mediálních interpretací historických témat formou dokumentárních filmů, televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, studijních materiálů pro školy různých typů, ale i rádoby „čtivě“ podávaných informací o historických osobnostech či událostech v nejrůznějších přílohách celostátních deníků aj. v současné době neustále roste. Cílem je vedle využití často atraktivních témat pro zvýšení prodejnosti či sledovanosti mnohdy i poctivě míněná snaha o zaplnění tzv. „bílých míst“, a to zejména z oblasti novodobých dějin. Nezřídka se ovšem za deklarovanou snahou o zvýšení informovanosti čtenáře či diváka skrývají ryze propagandistické záměry v oblasti formování veřejného mínění a vytváření cíleně zkresleného či zcela falešného obrazu zejména nedávné minulosti, sloužící k ideologickému ovlivnění širokých vrstev populace.

Cyklus konferencí s názvem Média – Dějiny – Společnost s podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o posouzení výše uvedených skutečností a poskytuje prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů, scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin (učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k dané problematice. Jak samotná konference, tak následné publikace přispívají ke zvýšení mediální gramotnosti a poukazují na možnosti odideologizování a zkvalitnění mediální interpretace historických událostí v oblasti výchovy a vzdělávání.

Konferenci Média – Dějiny – Společnost pořádají Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě od roku 2016.

Historie konference

2022

Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku

Otázka národnostních menšin sehrávala v novodobých a moderních dějinách českých zemí vždy významnou, v některých historických obdobích klíčovou roli. Jen během 20. století došlo vinou bouřlivého historického vývoje ke značnému překreslení národnostní mapy nejen u nás, ale v celé Evropě. Proces etnické a národnostní proměny přitom probíhá i v současnosti. 

2021

Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy

Program konference byl zaměren především na problematiku vztahu církve a politické moci, školství, interpretace dějin, sociální nerovnosti, kultury, vědy a umění.

2019

 Obraz Polska a Poláků v českých mediích

Konference byla zařazena do programu Kongresu českých polonistických studií 2019 (Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego 2019), jehož hlavními organizátory byli Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové a Historický ústav AV ČR v. v. i.

Záštitu nad kongresem převzala Její excelence Barbara Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v České republice.

2018

Obraz historických událostí v hraném filmu a beletrii

Konference byla zaměřena především na téma obrazu historických událostí v hraném filmu a beletrii a na téma manipulace hraným filmem, zejména filmem dle skutečných událostí, vytvářejícím iluzi historické rekonstrukce reality.

2017

Židé, Romové a jiní

Konference se zaměřila na problematiku jinakosti, ať už národnostní či sociální. 

2016

Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme?

Konference se zaměřila na mediální prezentaci dějin a její interpretaci či na využití filmové tvorbě ve výuce dějepisu.

Monografie z konference
z roku 2022
Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku

Monografie z konference
z roku 2021
Církev, náboženství a společnost – Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy 

Monografie z konference
z roku 2019
Obraz Polska a Poláků v českých mediích

Organizační výbor konference

Předseda

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
(Fakulta veřejných politik)

Místopředseda

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)

Dramaturgie

Mgr. Monika Horsáková
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby)

Tajemník pro organizaci

Ing. Josef Vícha
(Fakulta veřejných politik)

Sekretářka

Bc. Michaela Derahová
(Fakulta veřejných politik, útvar tajemníka)
MgA. Petra Stočková
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby)

PR

MgA. Kamila Návratová
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Centrum mediální komunikace)
Mgr. Magdaléna Hájková
(Fakulta veřejných politik, PR oddělení)

Členové

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
(Filozoficko-přirodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie)
MgA. Kristína Pupáková
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby)
MgA. Mikuláš Odehnal
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby)